Seluruh Indonesia
Ubah Lokasi
  • Paritta

Cari

Amithuocing (Amitabha Sutra)

  蓮   池    海   會                             彌   陀    如   來 
Lien Che Hai Huei                          Mi Thuo  Ju   Lai

   觀    音   勢   至   坐      蓮     臺
Kwan  In  She  Ce  Cuo  Lien   Thai

 接   引    上     金      階 
Cie  In   Sang   Cin   Cie

大  誓     弘     開     普     願   離    塵   埃
Ta She Hung Khai  Phu Yuen  Li  Chen  Ai

 南   無   蓮    池   海    會    菩  薩  摩  訶 薩 (三稱)
 Na Mo Lien Che Hai Huei Phu Sa Mo He Sa (3x)


*Masih dalam tahap penyempurnaan terjemahan

楊      枝   淨    水     遍   灑  三    千
Yang Ce Cing Suei  Pien Sa San Chien

性        空    八  德   利   人     天
Sing Khung Pa  Te   Li   Jen  Thien

   亡       靈      早      昇     天
Wang   Ling   Cau   Sen   Thien
 
 滅     罪    除     愆              
Mie Cuei Chu Chien            

火      焰     化      紅       蓮
Huo  Yen   Hua  Hung   Lien

南  無      清      涼   地   菩   薩  摩    訶   薩   (三稱)
Na Mo Ching Liang Ti  Phu  Sa  Mo  He   Sa   (3X)*Masih dalam tahap penyempurnaan terjemahan

南     無   大    悲       觀          音     菩     薩
Na   Mo   Ta   Pei   Kuan   She   In    Phu   Sa


南     無   大    悲       觀          音     菩     薩
Na   Mo   Ta   Pei   Kuan   She   In    Phu   Sa
南     無   大    悲       觀          音     菩     薩
Na   Mo   Ta   Pei   Kuan   She   In    Phu   Sa

菩     薩      柳      頭      甘      露      水
Phu   Sa   Liou  Thou  Kan     Lu    Suei
能        令     一       滴       遍      十      方
Neng  Ling   Yi        Ti    Phien   She Fang
腥       羶      垢      穢       盡       蠲      除

Sing   San   Kou   Huei    Cin    Cuen  Chu

令       持       壇        場      悉      清      淨

Ling   Che   Than  Chang   Si   Ching Cing教       有       真     言     謹        當       持    誦
Ciau  You    Cen   Yen   Cin    Tang   Che  Sung

南   無   喝   囉   怛     那    哆    囉    夜    耶

Na  Mo He  La  Tan   Na   Tuo   La   Ye    Ye南   無   阿   唎   耶   °     婆   盧  羯  帝  爍   鉢  囉  耶     °
Na  Mo  A    Li    Ye        Pho Lu Cie Ti  Suo Po La  Ye
菩    提  薩   埵   婆    耶      °      摩  訶  薩  埵    婆    耶    °

Phu Thi Sa Tuo Pho  Ye            Mo He Sa Tuo Pho  Ye
摩   訶  迦  盧  尼  迦   耶     °      唵     °
Mo He Cia Lu  Ni Cia  Ye           Om

薩   皤   囉  罰  曳    
°     數  怛   那  怛  寫    °   

Sa Pho La  Fa  Yi          Su Tan Na  Ta Sie  

南   無  
悉  吉  嘌   °   埵   伊    蒙    阿   唎    耶   °

Na  Mo Si  Ci   Li      Tuo  Yi Mung  Ah  Li     Ye婆   盧   吉  帝    室   佛   囉     楞     䭾      婆    ° 
Pho Lu   Ci  Ti    She Fo  La  Leng Thuo  Pho      

南    無   那   囉    謹     墀  °  醯 唎  摩   訶   皤   哆   沙  咩  °
Na  Mo  Na  La   Cin  Che     Si  Li  Mo He Pho Tuo Sa Mie

薩    婆  阿   他   豆  輸     朋     °     阿   逝    孕     °
Sa Pho Ah Tha Tou Su Pheng        Ah She Yün

薩   婆   薩   哆   °
Sa Pho Sa Tuo

那    摩    婆    薩    哆    那     摩     婆       伽       °
Na  Mo Pho   Sa  Tuo  Na   Mo   Pho   Chie

摩    罰     特     豆    °    怛     姪    他     °     唵    °
Mo  Fa   The  Tou         Ta   Che Tha         Om

阿    婆      盧     醯    °   盧     迦    帝    °    迦     羅    帝   °
Ah  Pho   Lu     Si        Lu    Cia   Ti         Cia   Luo   Ti

夷   醯  喇  °  摩   訶    菩   提   薩    埵  °   薩    婆    薩   婆 °
Yi   Si   Li     Mo  He Phu  Ti   Sa  Tuo     Sa  Pho  Sa   Pho

摩     囉     摩     囉   °    摩    醯    摩    醯  °   唎     馱      孕 °  
Mo   La    Mo    La       Mo   Si    Mo   Si      Li  Thuo  Yün

倶     盧   倶    盧  羯    蒙
    ° 
Cü   Lu   Cü  Lu Cie Meng   

度   盧   度   盧   罰   闍    耶   帝
 °
Tu  Lu   Tu  Lu  Fa   Se   Ye   Ti

摩     訶     罰     闍   耶    帝  °  陀    囉    陀     囉  °   
Mo   He    Fa    Se  Ye   Ti    Thuo  La Thuo  La      

地   唎   尼 °   室     佛  囉  耶  °
Ti   Li    Ni     She   Fo  La  Ye

遮   囉   遮   囉  °  麼     麼     罰    摩    囉   ° 
Ce  La  Ce  La     Mo   Mo   Fa   Mo   La

穆    帝    隸   
°   伊   醯    伊   醯   °    室    那    室     那   °
Mu   Ti    Li        Yi    Si    Yi   Si       She  Na  She  Na

阿    囉       嗲     佛    囉    舍   利   °   罰    娑    罰     嗲    ° 
Ah   La   Seng   Fo   La   Se   Li       Fa  Suo  Fa  Seng 

佛    囉    舍    耶    °   呼    盧     呼    盧      摩     囉    °
Fo   La   Se   Ye        Hu   Lu   Hu    Lu    Mo    La

呼     盧    呼    盧    醯   利   °   姿    囉    婆      囉      °   
Hu   Lu   Hu   Lu    Si   Li       Suo  La   Suo   La     

悉   唎    悉   唎 ° 蘇   嚧   蘇  嚧 
° 菩    提   夜    菩   提   夜° 
Si    Li    Si   Li   Su  Lu  Su  Lu   Phu  Thi  Ye  Phu Thi  Ye

菩        馱      夜   菩       馱     夜   
°     彌    帝   唎    夜°   

Phu  Thuo   Ye  Phu  Thuo   Ye          Mi    Ti   Li    Ye   

那    囉     謹    墀     °    地    利    瑟     尼     那    °
Na   La   Cin  Che        Ti    Li     Se    Ni    Na

婆     夜     摩    那    °   娑     婆    訶     °     悉     陀    夜    
Pho  Ye   Mo   Na      Suo  Pho  He          Si   Thuo  Ye

娑       婆    訶   
°   摩    訶    悉      陀    夜   °    娑    婆    訶 °
Suo  Pho  He       Mo  He   Si   Thuo  Ye      Suo  Pho  He

悉     陀     喩     藝   °   室      皤     囉    耶   °   娑     婆    訶 °
Si  Thuo   Yü     Yi      She  Pho   La    Ye      Suo Pho  He

那   囉     謹     墀    °   娑     婆   訶    °   
Na  La   Cin  Che      Suo Pho  He   

摩   囉   那   囉  °  娑   婆    詞   °
Mo  La  Na  La   Suo Pho He

悉   囉       僧     阿    穆     怯     耶    °    娑   婆    訶  °
Si   La   Seng   Ah   Mu  Chü   Ye       Suo Pho He

娑       婆     摩     訶    阿   悉      陀    夜    °    娑     婆     訶 °
Suo  Pho   Mo   He   Ah   Si   Thuo  Ye       Suo  Pho   He

者   吉   囉    阿    悉      陀   夜    °    娑     婆     訶   °
Ce  Ci   La   Ah    Si   Thuo  Ye       Suo  Pho  He

波      陀     摩      羯    悉      陀     夜    °    娑      婆    訶  °
Pho Thuo  Mo   Cie   Si   Thuo   Ye       
Suo  Pho  He


那   囉    謹     墀     皤      伽     囉   耶    °    娑     婆     訶°
Na  La  Cin  Che  Pho  Chie   La   Ye       
Suo  Pho   He摩     婆    利      勝     羯    囉    耶   °   娑     婆     訶  °
Mo  Pho  Li   Seng  Cie   La    Ye     
Suo  Pho   He
南    無   喝   囉    怛    那    哆    囉    夜   耶   °
Na  Mo  He  La  Tan  Na  Tuo   La   Ye   Ye南   無    阿   喇   耶   °  婆    盧   吉   帝    爍      皤    囉   耶 °
Na  Mo  Ah   Li   Ye     Pho  Lu   Ci   Ti   Suo   Pho  La   Ye
娑      婆      訶   °   唵   °    悉    殿     都  °    漫      多    囉      

Suo  Pho   He      Om       Si   Tien  Tu     Man  Tuo    La 
跋     陀     耶   
°   娑      婆     訶    °
Pa  Thuo  Ye      Suo  Pho   He.
南   無     甘    露      王      菩   薩    摩    訶    薩
Na  Mo  Kan  Lu   Wang  Phu  Sa   Mo  He   Sa
南   無     甘    露      王      菩   薩    摩    訶    薩
Na  Mo  Kan  Lu   Wang  Phu  Sa   Mo  He    Sa
南   無     甘    露      王      菩   薩    摩    訶    薩
Na  Mo  Kan  Lu   Wang  Phu  Sa   Mo  He    Sa

*Masih dalam tahap penyempurnaan terjemahan南   無   薩   嚩   但   他   識     哆

Na  Mo  Sa  Wa   Ta  Tha  Ye   Tuo

嚩     噜  枳  帝

Wa   Lu  Ce  Ti

Om

三      跋    囉

San    Pa    La

三      跋    囉

San    Pa    La

吽                                                  三遍或七遍

Hung                                               (3x / 7x)

 

南    無    蘇    嚕    婆    耶

Na   Mo   Su   Lu   Pho   Ye

怛    他    誐     哆     耶

Ta   Tha   Ye   Tuo    Ye

怛   姪     他

Ta   Ce    Tha

Om

蘇   嚕   蘇   嚕

Su   Lu   Su   Lu

鉢    囉    蘇    嚕

Po    La    Su   Lu

鉢    囉     蘇   嚕

Po    La    Su   Lu

娑       婆       訶                           三遍或七遍

Suo     Pho    He                                          (3x / 7x)

唵 

Om

誐    誐       曩

Ye    Ye    Nang

三       婆     嚩

San    Pho    Wa

伐   日     啰    斛 三遍或七遍

Fa    Je    La   Hung (3x / 7x)

彌 陀 佛 大 願 王
MI THUO FO TA YÜEN WANG

慈 悲 喜 捨 難 量
CHE PEI SI SE NAN LIANG

眉 間 常 放 白 毫 光
MEI CIEN CHANG FANG PAI HAU KUANG

度 眾 生 極 樂 邦
TU CUNG SENG CI LE PANG

八 德 池 中 蓮 九 品
PA TE CHE CUNG LIEN CIOU PHIN

七 寶 妙 樹 成 行
CHI PAU MIAU SU CHENG HANG

如 來 聖 號 若 宣 揚
JU LAI SENG HAU JUO SÜEN YANG

接 引 往 西 方
CIE IN WANG SI FANG

彌 陀 聖 號 若 稱 揚
MI THUO SENG HAU JUO CHENG YANG

同 願 往 西 方
THUNG Y
ÜEN WANG SI FANG

蓮       池    海    會         彌     陀     如  來
LIEN CHE HAI HUEI      MI THUO JU LAI

觀        音   勢   至   坐     蓮     台
KUAN IN SHE CE CUO LIEN THAI

接   引    上    金   階
CIE IN SANG CI CIE

大   誓      弘       開
TA SHE HUNG KHAI

普         願    離    塵    埃

PHU YÜEN LI CHEN AI


願 生 西 方 淨 土 中
YÜEN SENG SI FANG CING THU CUNG

九 品 蓮
為 父 母
CIOU PHIN LIEN HUA WEI FU MU

花 開 見 佛 悟 無 生
HUA KHAI CIEN FO WU WU SENG

不 退 菩 薩 為 伴 侶
PU THUEI PHU SA WEI PAN LÜ

稽      首   禮     東       方   阿  閦    佛
CHI SOU  LI TUNG FANG A CHU FO,

青          色       青         光         青     色       青        光       明
CHING SE CHING KUANG CHING SE CHING KUANG MING

阿   閦    佛   如  來             亡       靈     皆   得   度
A   CHU FO JU LAI         WANG LING CIE TE  TU

稽      首   禮     東       方   阿  閦    佛.
CHI SOU  LI TUNG FANG A CHU FO.


稽      首  禮   南      方      寶     生      佛
CHI SOU LI NAN FANG PAU SENG FO,

赤      色    赤       光        赤   色    赤       光         明
CHE SE CHE KUANG CHE SE CHE KUANG MING,

寶        生     佛   如  來            亡       靈     皆   得   度
PAU SENG FO JU  LAI,       WANG LING CIE TE  TU

稽      首  禮   南      方      寶     生      佛 .

CHI SOU LI NAN FANG PAU SENG FO.

稽      首   禮  西     方   彌     陀     佛
CHI SOU  LI  SI FANG MI THUO FO

白    色  白       光       白  色   白      光       明
PAI SE PAI KUANG PAI SE PAI KUANG MING

彌     陀    佛    如  來           亡        靈     皆   得   度
MI THUO FO JU LAI,       WANG LING CIE  TE  TU

稽      首   禮  西     方   彌     陀     佛,
CHI SOU  LI  SI FANG MI THUO FO.

稽      首   禮  北     方       成         就     佛
CHI SOU LI PEI FANG CHENG CIOU FO

黑    色   黑      光        黑   色  黑       光       明

HEI SE HEI KUANG HEI SE HEI KUANG MING

成             就     佛   如 來 ,       
亡        靈     皆   得   度
CHENG CIOU FO  JU LAI,   WANG LING CIE  TE  TU

稽      首   禮  北     方       成         就     佛.
CHI SOU LI PEI FANG CHENG CIOU FO.


稽      首   禮    中       央      毗  盧   佛
CHI SOU LI CUNG YANG PHI LU FO

黄           色       黄          光           黄     色      黄          光         明

HUANG SE HUANG KUANG HUANG SE HUANG KUANG MING

毗    盧  佛   如  來 ,         亡        靈     皆   得   度
PHI LU FO JU LAI ,      WANG LING CIE  TE  TU

稽      首   禮    中       央      毗  盧   佛.
CHI SOU LI CUNG YANG PHI LU FO.

南    無     觀      世   音   菩   薩
NA MO KUAN SHE IN PHU SA
南    無     觀      世   音   菩   薩
NA MO KUAN SHE IN PHU SA
南    無     觀      世   音   菩   薩
NA MO KUAN SHE IN PHU SA

南   無  大    勢   至    菩   薩
NA MO TA SHE CE PHU SA
南   無  大    勢   至    菩   薩
NA MO TA SHE CE PHU SA
南   無  大    勢   至    菩   薩
NA MO TA SHE CE PHU SA

南   無      清       淨     大   海      衆      菩   薩
NA MO CHING CING TA HAI CUNG PHU SA
南   無      清       淨     大   海      衆      菩   薩
NA MO CHING CING TA HAI CUNG PHU SA
南   無      清       淨     大   海      衆      菩   薩
NA MO CHING CING TA HAI CUNG PHU SA

十 方 三 世 佛 阿 彌 陀 第 一
SHE FANG SAN SHE FO A MI THUO TI YI

九 品 度 眾 生 。 威 德 無 窮 極
CIOU PHIN TU CUNG SENG WEI TE WU CHIUNG CI

我 今 大 皈 依 。 懺 悔 三 業 罪
WO CIN TA KUEI YI CHAN HUEI SAN YE CUEI

凡 有 諸 福 善 。 至 心 用 迴 向
FAN YOU CU FU SAN CE SIN YUNG HUEI SIANG

願 同 念 佛 人 。 感 應 隨 時 現
YÜEN THUNG NIEN FO JEN KAN ING SUEI SHE SIEN

臨 終 西 方 境 。 分 明 在 目 前
LIN CUNG SI FANG CING FENG MING CAI MU CHIEN

見 聞 皆 精 進 。 同 生 極 樂 國 CIEN WEN CIE CING CIN THUNG SENG CI LE KUO
見 佛 了 生 死 。 如 佛 度 一 切
CIEN FO LIAU SENG SHE JU FO TU YI CHIE

無 邊 煩 惱 斷 。 無 量 法 門 修
WU PIEN FAN NAU TUAN WU LIANG FA MEN SIOU

誓 願 度 眾 生 。總 願 成 佛 道
SHE YÜEN TU CUNG SENG CUNG YÜEN CHENG FO TAU

虛 空 有 盡 。 我 願 無 窮
SÜ KHUNG YOU CIN WO YÜEN WU CHIUNG

情 與 無 情 。 同 圓 種 智
CHING YÜ WU CHING THUNG YÜEN CUNG CE

十 方 三 世 一 切 佛
SHE FANG SAN SHE YI CHIE FO

一 切 菩 薩 摩 訶 薩
YI CHIE PHU SA MO HE SA

摩 訶 般 若 波 羅 蜜
MO HE PO JE PO LUO MI

自         皈      依   佛         當        願        眾        生
CE       KUEI  YI  FO     TANG YÜEN CUNG SENG

             
體     解   大   道        發   無     上      心
            THI CIE  TA TAU      FA WU SANG SIN

自         皈       依   法          當        願        眾        生
CE        KUEI YI   FA      TANG YÜEN CUNG SENG

             深     入    經       藏            智     慧   如   海
             SEN JU CING CANG       CE HUEI JU HAI

自         皈      依    僧              當       願        眾       生
CE        KUEI YI SENG
      TANG YÜEN CUNG SENG
     
             統           理  大      眾         一    切     無   礙   
             THUNG LI  TA CUNG      YI CHIE WU  AI

              和     南       聖        眾
              HE NAN SENG CUNG

I.     願           生      西       方       淨      土      中
       YÜEN SENG   SI    FANG CING THU CUNG

       九        品       蓮     華     為   父 母
       CIOU PHIN LIEN HUA WEI FU MU

花 開 見 佛 悟 無 生
HUA KHAI CIEN FO WU WU SENG

不 退 菩 薩 伴 侶
       PU THUEI PHU SA WEI PAN LÜ

II.   
我     今   讀    誦         勝       功     德    迴       向       
       WO CIN TU SUNG SENG KUNG TE HUEI SIANG 

       
亡           靈            ................................
       
WANG LING          (NAMA LELUHUR )

        願            仗      三    寶     慈    悲   
        YÜEN CANG SAN PAU CHE PEI  LI

        消         除     
亡        靈     三   業   
        SIAU CHU WANG LING SAN YE CUEI

        脫        離 
三     界   輪      回     
THUO LI SAN CIE LUN HUEI KHU

        往             生    西     方    極  樂   國
         WANG SENG SI FANG  CI LE KUO
 
        蓮        華    現      出        莊        嚴     
        LIEN HUA SIEN CHU CUANG YEN SEN
       
        見       佛    聞    法      證     無     生.
        CIEN FO WEN  FA CENG WU SENG.


III.               經           功     德  殊       勝     行
        SUNG    CING  KUNG TE  SU SENG SING

                      無      邊       勝    福    皆    回       向
                      WU PIEN SENG FU CIE HUEI SIANG

                      普        願       沉    溺  諸     眾       生
                      PHU YÜEN CHEN NI CU CUNG SENG

                      速 往
無 量 佛 剎
SU WANG WU LIANG KUANG FO CHA

三 世 一 切
SHE FANG SAN SHE YI CHIE FO

菩 薩 摩 訶 薩
YI CHIE PHU SA MO HE SA

摩 訶 般 若 波 羅 蜜.
MO HE PO JE PO LO MI.


IV.
           消                  诸        
         YÜEN SIAU SAN CANG CU FAN NAU
         愿        得   智   慧           明     
         YÜEN TE CE HUEI CEN MING LIAU

         普
                 罪             悉          
         PHU YÜEN CUEI CANG SHI SIAU CHU
 
         世       世        常        行     菩    萨   道
         SHE SHE CHANG SING PHU SA TAU

V.      愿        以   
此       功     德            庄         严   佛     净     土
         YÜEN YI CHE KUNG TE  ,    CUANG YEN FO CING THU   

        
上 报 四 重 恩 下 济 途 苦
SANG PAU SHE CUNG EN , SIA CI SAN THU KU

若 有 见 闻 者 悉 发 菩 提 心
RUO YOU CIEN WEN CE , SHI FA PHU TI SIN

尽 此 报 身 同 生 極  樂   國
CHING CEN YI PAU SEN , THUNG SEN CI LE KUO.
**Masih dalam tahap penyempurnaan terjemahan

Share:

Ubah Filter Konten
Informasi

Silakan Masuk dengan menggunakan aplikasi Android/IOS