Seluruh Indonesia
Ubah Lokasi
  • Paritta
  • Home
  • /
  • Paritta
  • /
  • Phu Men Phin (Saddharma Pundarika Sutra)

Cari

Phu Men Phin (Saddharma Pundarika Sutra)

爐      香     乍  爇      法 界 蒙 熏
LU SIANG CA JE FA CIE MUNG SÜN

諸 佛 海 會 悉 遙 聞
CU FO HAI HUEI SI YAU WEN

隨        處     結 祥 雲
SUEI CHU CIE SIANG YÜN

誠          意    方     殷  。  諸  佛    現        全       身
CHENG YI FANG IN       CU FO SIEN CHÜEN SEN

南 無 香 雲 蓋 菩 薩 摩 訶 薩
NA MO SIANG YÜN KAI PHU SA MO HE SA

南 無 香 雲 蓋 菩 薩 摩 訶 薩
NA MO SIANG YÜN KAI PHU SA MO HE SA

南 無 香 雲 蓋 菩 薩 摩 訶 薩
NA MO SIANG YÜN KAI PHU SA MO HE SA

楊      枝   淨    水     遍   灑  三    千

Yang Ce Cing Suei  Pien Sa San Chien

性        空    八  德   利   人     天
Sing Khung Pa  Te   Li   Jen  Thien

   亡       靈      早      昇     天
Wang   Ling   Cau   Sen   Thien
 
 滅     罪    除     愆              
Mie Cuei Chu Chien            

火      焰     化      紅       蓮
Huo  Yen   Hua  Hung   Lien

南     無      觀          音     菩     薩     摩 訶 薩
Na    Mo   Kuan    She   In     Phu    Sa     Mo   He   Sa

南     無      觀          音     菩     薩     摩 訶 薩
Na    Mo   Kuan    She   In     Phu    Sa     Mo   He   Sa


南     無      觀          音     菩     薩     摩 訶 薩
Na    Mo   Kuan    She   In     Phu    Sa     Mo   He   Sa

南     無   大    悲       觀          音     菩     薩
Na   Mo   Ta   Pei   Kuan   She   In    Phu   Sa
南     無   大    悲       觀          音     菩     薩
Na   Mo   Ta   Pei   Kuan   She   In    Phu   Sa

南     無   大    悲       觀          音     菩     薩
Na   Mo   Ta   Pei   Kuan   She   In    Phu   Sa

南   無   喝   囉   怛     那    哆    囉    夜    耶
Na  Mo He  La  Tan   Na   Tuo   La   Ye    Ye
南   無   阿   唎   耶   °     婆   盧  羯  帝  爍   鉢  囉  耶     °
Na  Mo  A    Li    Ye        Pho Lu Cie Ti  Suo Po La  Ye
菩    提  薩   埵   婆    耶      °      摩  訶  薩  埵    婆    耶    °
Phu Thi Sa Tuo Pho  Ye            Mo He Sa Tuo Pho  Ye
摩   訶  迦  盧  尼  迦   耶     °      唵     °
Mo He Cia Lu  Ni Cia  Ye           Om
薩   皤   囉  罰  曳    
°     數  怛   那  怛  寫    °   
Sa Pho La  Fa  Yi          Su Tan Na  Ta Sie  
南   無  悉  吉  嘌   °   埵   伊    蒙    阿   唎    耶   °
Na  Mo Si  Ci   Li      Tuo  Yi Mung  Ah  Li     Ye
婆   盧   吉  帝    室   佛   囉     楞     䭾      婆    ° 
Pho Lu   Ci  Ti    She Fo  La  Leng Thuo  Pho      
南    無   那   囉    謹     墀  °  醯 唎  摩   訶   皤   哆   沙  咩  °
Na  Mo  Na  La   Cin  Che     Si  Li  Mo He Pho Tuo Sa Mie
薩    婆  阿   他   豆  輸     朋     °     阿   逝    孕     °
Sa Pho Ah Tha Tou Su Pheng        Ah She Yün
薩   婆   薩   哆   °
Sa Pho Sa Tuo

那    摩    婆    薩    哆    那     摩     婆       伽       
°
Na  Mo Pho   Sa  Tuo  Na   Mo   Pho   Chie
摩    罰     特     豆    °    怛     姪    他     °     唵    °
Mo  Fa   The  Tou         Ta   Che Tha         Om
阿    婆      盧     醯    °   盧     迦    帝    °    迦     羅    帝   °
Ah  Pho   Lu     Si        Lu    Cia   Ti         Cia   Luo   Ti
夷   醯  喇  °  摩   訶    菩   提   薩    埵  °   薩    婆    薩   婆 °
Yi   Si   Li     Mo  He Phu  Ti   Sa  Tuo     Sa  Pho  Sa   Pho
摩     囉     摩     囉   °    摩    醯    摩    醯  °   唎     馱      孕 °  
Mo   La    Mo    La       Mo   Si    Mo   Si      Li  Thuo  Yün
倶     盧   倶    盧  羯    蒙
    ° 
Cü   Lu   Cü  Lu Cie Meng   
度   盧   度   盧   罰   闍    耶   帝 °
Tu  Lu   Tu  Lu  Fa   Se   Ye   Ti
摩     訶     罰     闍   耶    帝  °  陀    囉    陀     囉  °   
Mo   He    Fa    Se  Ye   Ti    Thuo  La Thuo  La      
地   唎   尼 °   室     佛  囉  耶  °
Ti   Li    Ni     She   Fo  La  Ye
遮   囉   遮   囉  °  麼     麼     罰    摩    囉   ° 
Ce  La  Ce  La     Mo   Mo   Fa   Mo   La
穆    帝    隸   
°   伊   醯    伊   醯   °    室    那    室     那   °
Mu   Ti    Li        Yi    Si    Yi   Si       She  Na  She  Na
阿    囉       嗲     佛    囉    舍   利   °   罰    娑    罰     嗲    ° 
Ah   La   Seng   Fo   La   Se   Li       Fa  Suo  Fa  Seng 
佛    囉    舍    耶    °   呼    盧     呼    盧      摩     囉    °
Fo   La   Se   Ye        Hu   Lu   Hu    Lu    Mo    La
呼     盧    呼    盧    醯   利   °   姿    囉    婆      囉      °   
Hu   Lu   Hu   Lu    Si   Li       Suo  La   Suo   La     
悉   唎    悉   唎 ° 蘇   嚧   蘇  嚧  
° 菩    提   夜    菩   提   夜° 
Si    Li    Si   Li   Su  Lu  Su  Lu   Phu  Thi  Ye  Phu Thi  Ye
菩        馱      夜   菩       馱     夜    
°     彌    帝   唎    夜°   
Phu  Thuo   Ye  Phu  Thuo   Ye          Mi    Ti   Li    Ye   
那    囉     謹    墀     °    地    利    瑟     尼     那    °
Na   La   Cin  Che        Ti    Li     Se    Ni    Na
婆     夜     摩    那    °   娑     婆    訶     °     悉     陀    夜    
Pho  Ye   Mo   Na      Suo  Pho  He          Si   Thuo  Ye
娑       婆    訶   
°   摩    訶    悉      陀    夜   °    娑    婆    訶 °
Suo  Pho  He       Mo  He   Si   Thuo  Ye      Suo  Pho  He
悉     陀     喩     藝   °   室      皤     囉    耶   °   娑     婆    訶 °
Si  Thuo   Yü     Yi      She  Pho   La    Ye      Suo Pho  He
那   囉     謹     墀    °   娑     婆   訶    °   
Na  La   Cin  Che      Suo Pho  He   
摩   囉   那   囉  °  娑   婆    詞   °
Mo  La  Na  La   Suo Pho He
悉   囉       僧     阿    穆     怯     耶    °    娑   婆    訶  °
Si   La   Seng   Ah   Mu  Chü   Ye       Suo Pho He
娑       婆     摩     訶    阿   悉      陀    夜    °    娑     婆     訶 °
Suo  Pho   Mo   He   Ah   Si   Thuo  Ye       Suo  Pho   He
者   吉   囉    阿    悉      陀   夜    °    娑     婆     訶   °
Ce  Ci   La   Ah    Si   Thuo  Ye       Suo  Pho  He
波      陀     摩      羯    悉      陀     夜    °    娑      婆    訶  °
Pho Thuo  Mo   Cie   Si   Thuo   Ye        
Suo  Pho  He
那   囉    謹     墀     皤      伽     囉   耶    °    娑     婆     訶°
Na  La  Cin  Che  Pho  Chie   La   Ye       
Suo  Pho   He
摩     婆    利      勝     羯    囉    耶   °   娑     婆     訶  °
Mo  Pho  Li   Seng  Cie   La    Ye     
Suo  Pho   He

南    無   喝   囉    怛    那    哆    囉    夜   耶   °
Na  Mo  He  La  Tan  Na  Tuo   La   Ye   Ye
南   無    阿   喇   耶   °  婆    盧   吉   帝    爍      皤    囉   耶 °
Na  Mo  Ah   Li   Ye     Pho  Lu   Ci   Ti   Suo   Pho  La   Ye
娑      婆      訶   °   唵   °    悉    殿     都  °    漫      多    囉      
Suo  Pho   He      Om       Si   Tien  Tu     Man  Tuo    La 
跋     陀     耶   
°   娑      婆     訶    °
Pa  Thuo  Ye      Suo  Pho   He.


南     無   大    悲       觀          音     菩     薩
Na   Mo   Ta   Pei   Kuan   She   In    Phu   Sa
南     無   大    悲       觀          音     菩     薩
Na   Mo   Ta   Pei   Kuan   She   In    Phu   Sa
南     無   大    悲       觀          音     菩     薩
Na   Mo   Ta   Pei   Kuan   She   In    Phu   Sa
*Masih dalam tahap penyempurnaan terjemahan
 

無 上 甚 深 微 妙 法
Wu Sang Sen Sen Wei Miau Fa

百 千 萬 劫 難 遭 遇
Pai Chien Wan Cie Nan Cau Yü

我 今 見 聞 得 受 持
Wuo Cin Cien Wen Te Sou Che

願 解 如 來 真 實 義
Yüen Cie Ju Lai Cen She Yi

Kuan She In Phu Sa Phu Men Phin

 

Erl She Wu Cin Yi Phu Sa Ci Chung Cuo Chi

。合

Phien Than You Cien He Cang Siang Fo


Erl Cuo She Yen
She Cun Kuan She In Phu Sa

。佛
Yi He In Yüen
Ming Kuan She In Fo Kau Wu Cin Yi Phu Sa

。若 生。
San Nan Ce
Juo You Wu Liang Pai Chien Wan Yi Cung Seng

Sou Cu Khu Nau Wen She Kuan She In Phu Sa

。觀

Yi Sin Chen Ming Kuan She In Phu Sa

,
Ci She Kuan Chi in Seng
Cie Te Cie Thuo


Juo You Che She Kuan She In Phu Sa Ming Ce

Se Ju Ta Huo
Huo Pu Neng Sau

。若
You She Phu Sa Wei Sen Li Ku
Juo Wei Ta Suei Suo Phiau

。即
Cheng Chi Ming Hau
Ci Te Chien Cu

。為
Juo You Pai Chien Wan Yi Cung Seng
Wei Chiou Cin

。琉
In
Liou Li Che Chü Ma Nau San Hu Hu Pho

。假 使
Cen Cu Teng Pau
Ju Yü Ta Hai Cia She Hei Fung

國。
Chuei Chi Chuang Fang
Phiau Tuo Luo Cha Kuei Kuo

人。
Chi Cung Juo You Nai Ce Yi Jen
等。

Cheng Kuan She In Phu Sa Ming Ce She Cu Jen Teng

·
Cie Te Cie Thuo Luo Cha Ce Nan
Yi Se In Yüen


Ming Kuan She In Juo Fu You Jen
Lin Tang Pei Hai

者。
Ceng Kuan She In Phu Sa Ming Ce
。尋 壞。

Pi Suo Ce Tau Cang Sün Tuan Tuan Huai

土。
Erl Te Cie Thuo
Juo San Chien Ta Chien Kuo Thu

滿 。欲 人。
Man Cung Ye Cha Luo Cha
Yü Lai Nau Jen

者。
Wen Chi Cheng Kuan She In Phu Sa Ming Ce
之。
She Cu E Kuei
Sang Pu Neng Yi E Yen She Ce

罪。
Khuang Fu Cia Hai
Se Fu You Jen Juo You Cuei Juo Wu Cuei


Chou Sie Cia Suo Cien Si Chi Sen

Cheng Kuan She In Phu Sa Ming Ce
。即 脫。
Cie Si Tuan Huai
Ci Te Cie Thuo

。滿 賊。

Juo San Chien Ta Chien Kuo Thu Man Cung Yüen Cei

人。
You Yi Sang Cu
Ciang Cu Sang Jen

路。

Ci Che Cung Pau Cing Kuo Sien Lu

言。
Chi Cung Yi Jen Cuo She Chang Yen
。勿 怖。
Cu Sang Nan Ce
Wu Te Khung Pu

號。
Ju Teng Ing Tang Yi Sin Cheng Kuan She In Phu Sa Ming Hau
畏。 生。
She Phu Sa Neng Yi Wu Wei
She Yü Cung Seng

。於
Ju Teng Juo Cheng Ming Ce
Yü Che Yüen Cei

間。
Tang Te Cie Thuo
Cung Sang Jen Wen

薩。
Cü Fa Seng Yen
Na Mo Kuan She In Phu Sa

意。

Cheng Chi Ming Ku Ci Te Cie Thuo Wu Cin Yi

力。
Kuan She In Phu Sa Mo He Sa Wei Sen Ce Li
。若 欲。
Wei Wei Ju She
Juo You Cung Seng Tuo Yü Yin Yü

薩。
Chang Nien Kung Cing Kuan She In Phu Sa
便 。若 恚。
Pien Te Li Yü
Juo Tuo Chen Huei

薩。
Chang Nien Kung Cing Kuan She In Phu Sa
便 。若 癡。
Pien Te Li Chen
Juo Tuo Yü Che

薩。
Chang Nien Kung Cing Kuan She In Phu Sa
便 。無 意。
Pien Te Li Che
Wu Cin Yi

力。
Kuan She In Phu Sa
You Ju She Teng Ta Wei Sen Li

生。
Tuo Suo Jau Yi She Ku Cung Seng
。若 人。
Chang Ing Sin Nien
Juo You Nü Jen

。禮 薩。
Se Yü Chiou Nan
Li Pai Kung Yang Kuan She In Phu Sa

便 男。
Pien Seng Fu Te Ce Huei Ce Nan
便 女。
Se Yü Chiou Nü Pien Seng Tuan Ceng You Siang Ce Nü
宿 敬。
Su Ce Te Pen
Cung Jen Ai Cing

力。
Wu Cin Yi
Kuan She In Phu Sa You Ju She Li

薩。
Juo You Cung Seng
Kung Cing Li Pai Kuan She In Phu Sa


Fu Pu Thang Cüen
She Ku Cung Seng

號。
Cie Ing Sou Che Kuan She In Phu San Ming Hau
。若
Wu Cin Yi
Juo You Jen Sou

字。
Che Liou She Erl Yi Heng He Sa Phu Sa Ming Ce
食。衣 服。臥 具。

Fu Cun Sung Kung Yang In She Yi Fu Wo Cü

藥。於 何。
Yi Yau
Yü Ju Yi Yün He

不。
She San Nan Ce San Nü Jen Kung Te Tuo Fou
言。甚 多。
Wu Cin Yi Yen
Sen Tuo

尊。佛 言。若
She Cun
Fo Yen Juo Fu You Jen

號。
Sou Che Kuan She In Phu Sa Ming Hau
養。
Nai Ce Yi She Li Pai Kung Yang
福。正 異。
She Erl Jen Fu
Ceng Teng Wu Yi

刧。不 盡。無 意。
Yü Pai Chien Wan Yi Chie
Pu Khe Chiung Cin Wu Cin Yi


Sou Che Kuan She In Phu Sa Ming Hau

Te Ju She Wu Liang Wu Pien Fu Te Ce Li
言。
Wu Cin Yi Phu Sa Pai Fo Yen
尊。觀 ·
She Cun
Kuan She In Phu Sa
界。
Yün He You Che Suo Pho She Cie
法。
Yün He Erl Wei Cung Seng Suo Fa

方 便 之 力。 其 事 云 何。 佛 告 無 盡 意 菩 薩

Fang Pien Ce Li 。Chi She Yün HeFo Kau Wu Cin Yi Phu Sa

善 男 子。 若 有 國 土 眾 生。

San Nan Ce。 Juo You Kuo Thu Cung Seng

應 以 佛 身 得 度 者。 觀 世 音 菩 薩。

Ing Yi Fo Sen Te Tu Ce。 Kuan She In Phu Sa

即 現 佛 身 而 為 說 法。

Ci Sien Fo Sen Erl Wei Suo Fa

應 以 辟 支 佛 身 得 度 者。

Ing Yi Phi Ce Fo Sen Te Tu Ce

即 現 辟 支 佛 身 而 為 說 法。

Ci Sien Phi Ce Fo Sen Erl Wei Suo Fa

應 以 聲 聞 身 得 度 者

Ing Yi Seng Wen Sen Te Tu Ce

即 現 聲 聞 身 而 為 說 法。

Ci Sien Seng Wen Sen Erl Wei Suo Fa

應 以 梵 王 身 得 度 者。

Ing Yi Fan Wang Sen Te Tu Ce

即 現 梵 王 身 而 為 說 法。

Ci Sien Fan Wang Sen Er Wei Suo Fa

應 以 帝 釋 身 得 度 者,

Ing Yi Ti She Sen Te Tu Ce

即 現 帝 釋 身 而 為 說 法。

Ci Sien Ti S She Sen Er Wei Suo Fa

應 以 自 在 天 身 得 度 者。

Ing Yi Ce Cai Thien Sen Te Tu Ce

即 現 自 在 天 身 而 為 說 法。

Ci Sien Ce Cai Thien Sen Er Wei Suo Fa

應 以 大 自 在 天 身 得度 者。

Ing Yi Ta Ce Cai Thien Sen Te Tu Ce

即 現 大 自 在 天 身 而 為 說 法。

Ci Sien Ta Ce Cai Thien Sen Erl Wei Suo Fa

應 以 天 大 將 軍 身 得 度 者 ,

Ing Yi Thien Ta Ciang Cün Sen Te Tu Ce

即 現 天 大 將 軍 身 而 為 說 法。

Ci Sien Thien Ta Ciang Cün Sen Erl Wei Suo Fa

應 以 毘 沙 門 身 得 度 者。

Ing Yi Phi Sa Men Sen Te Tu Ce

即 現 毘 沙 門 身 而 為 說 法。

Ci Sien Phi Sa Men Sen Erl Wei Suo Fa

應 以 小 王 身 得 度 者。

Ing Yi Siau Wang Sen Te Tu Ce

即 現 小 王 身 而 為 說 法。  

Ci Sien Siau Wang Sen Erl Wei Suo Fa

應 以 長 者 身 得 度 者

Ing Yi Cang Ce Sen Te Tu Ce

即 現 長 者 身 而 為 說 法。

Ci Sien Cang Ce Sen Erl Wei Suo Fa

應 以 居 士 身 得 度 者。

Ing Yi Cü She Sen Te Tu Ce

即 現 居 士 身而 為 說 法。

Ci Sien Cü She Sen Erl Wei Suo Fa

應 以 宰 官 身 得 度 者,

Ing Yi Cai Kuan Sen Te Tu Ce

即 現 宰 官 身 而 為 說 法。

Ci Sien Cai Kuan Sen Erl Wei Suo Fa

應 以 婆 羅 門 身 得 度 者,

Ing Yi Pho Luo Men Sen Te Tu Ce

即 現 婆 羅 門 身 而 為 說 法。

Ci Sien Pho Luo Men Sen Erl Wei Suo Fa

應 以 比 丘。 比 丘 尼。

Ing Yi Pi Chiou 。 Pi Chiou Ni

優 婆 塞。 優 婆 夷 身 得 度 者。

You Pho Se。 You Pho Yi Sen Te Tu Ce

即 現 比 丘。 比 丘 尼

Ci Sien Pi Chiou。 Pi Chiou Ni

優 婆 塞。 優 婆 夷 身 而 為 說 法。

You Pho Se。 You Pho Yi Sen Erl Wei Suo Fa

應 以 長 者。 居 士。 宰 官。

Ing Yi Cang Ce。Cü She。Cai Kuan

婆 羅 門 婦 女 身 得 度 者。

Pho Luo Men Fu Nü Sen Te Tu Ce

即 現 婦 女 身 而 為 說 法。

Ci Sien Fu Nü Sen Erl Wei Suo Fa

應 以 童 男 童 女 身 得 度 者。

Ing Yi Thung Nan Thung Nü Sen Te Tu Ce

即 現 童 男 童 女 身 而 為 說 法。

Ci Sien Thung Nan Thung Nü Sen Erl Wei Suo Fa

應 以 天。 龍。 夜 叉。 乾 闥 婆。 阿 脩 羅。

Ing Yi Thien 。Lung。 Ye Cha。 Chien Tha Pho。 Ah Siou Luo

迦 樓 羅。 緊 那 羅。 摩 睺 羅 伽。 人

Cia Lou Lui。 Cin Na Luo。 Mo Hou Luo Chie。 Jen

非 人 等 身 得 度 者。 即 皆 現 之 而 為 說 法。

Fei Jen Teng Sen Te Tu Ce。 Ci Cie Sien Ce Erl Wei Suo Fa

應 以 執 金 剛 神 得 度 者,

Ing Yi Ce Cin Kang Sen Te Tu Ce

即 現 執 金 剛 神 而 為 說 法。

Ci Sien Ce Cin Kang Sen Erl Wei Suo Fa

無 盡 意。 是 觀 世 音 菩 薩。 成 就 如 是 功 德。

Wu Cin Yi。 She Kuan She In Phu Sa。 Cheng Ciou Ju She Kung Te

以 種 種 形。 遊 諸 國 土。 度 脫 眾 生。

Yi Cung Cung Sing。 You Cu Kuo Thu。 Tu Thuo Cung Seng

是 故 汝 等。 應 當 一 心 供 養 觀 世 音 菩 薩

She Ku Ju Teng。 Ing Tang Yi Sing Kung Yang Kuan She In Phu Sa

是 觀 世 音 菩 薩 摩 訶 薩。

She Kuan She In Phu Sa Mo He Sa

於 怖 畏 急 難 之 中。 能 施 無 畏。

Yü Pu Wei Ci Nan Ce Cung。 Neng She Wu Wei

是 故 此 娑 婆 世 界。 皆 號 之 爲 施 無 畏 者。

She Ku Che Suo Pho She Cie。 Cie Hau Ce Wei She Wu Wei Ce

無 盡 意 菩 磋。 白 佛 言。 世 尊。

Wu Cin Yi Phu Sa。 Pai Fo Yen。 She Cun。

我 今 當 供 養 觀 世 音 菩 薩。

Wo Cin Tang Kung Yang Kuan She In Phu Sa

即 解 頸 眾 寶 珠 瓔 珞百 千 兩 金。 而 以 與 之。

Ci Cie Cing Cung Pau Cu Ing Luo。 Ci Ace Pai Chien Liang Cin。 Erl Yi Yü Ce

作 是 言。 仁 者 受 此 法 施。 珍 寶 瓔 珞。

Cuo She Yen。 Jen Ce Sou Che Fa She。 Cen Pau Ing Luo。

時 觀 世 音 菩 薩 不 肯 受 之。

She Kuan She In Phu Sa Khen Sou Ce

無 盡 意 復 白 觀 世 音 菩 薩 言。

Wu Cin Yi Fu Pai Kuan She In Phu Sa Yen

仁 者愍 我 等 故。 受 此 瓔 珞。

Jen Ce。 Min Wo Teng Ku。 Sou Ce Ing Luo

爾 時 佛 告 觀 世 音 菩 薩當 愍 此 無 盡 意 菩 薩。

Erl She Fo Kau Kuan She In Phu Sa。 Tang Min Che Wu Cin Yi Phu Sa

及 四 眾夜 叉乾 闥 婆阿 脩 羅迦 樓 羅

Ci She Cung。 Thien。 Lung。 Ye Cha。 Chien Tha Pho。 Cia Lou Luo

緊 那 羅摩 睺 羅 伽非 人 等 故。 受 是 瓔 珞。

Cin Na Luo。 Mo Hou Luo Che。 Jen。 Fei Jen Teng Ku。 Sou She Ing Luo

即 時 觀 世 音 菩 薩。

Ci She Kuan She In Phu Sa

愍 諸 四 衆。 及 於 天。 龍。 人。

Min Cu She Cung。 Ci Yü Thien。 Lung。 Jen

非 人 等。 受 其 。 分 作 二 分。

Fei Jen Teng。 Sou Chi Ing Luo。 Fen Cuo Erl Fen

一 分 奉 釋 迦 牟 尼 佛。 一 分 奉 多 寶 佛 塔。

Yi Fen Fung She Cia Mo Ni Fo。 Yi Fen Fung Tuo Pau Fo Tha

無 盡 意。 觀 世 音 菩 薩。 有 如 是 自 在 神 力。

Wu Cin Yi。 Kuan She In Phu Sa。 You Ju She Ce Cai Sen Li

遊 於 娑 婆 世 界。 爾 時 無 盡 意 菩 薩 以 偈 問 曰:

You Yü Suo Pho Se Cie。 Erl She Wu Cin Yi Phu Sa Yi Ci Wen Yüe :

 

世 尊 妙 相 具                                    我 今 重 問 彼

She Cun Miau Siang Cü                   Wo Cin Chung Wen Pi

佛 子 何 因 緣                                    名 為 觀 世 音

Fo Ce He In Yüen                              Ming Wei Kuan She In

具 足 妙 相 雙                                    偈 答 無 盡 意

Cü Cu Miau Siang Cun                     Ci Ta Wu Cin Yi

汝 聽 觀 音 行                                    善 應 諸 方 所

Ju Thing Kuan In Sing                      San Ing Cu Fang Suo

弘 誓 深 如 海                                    歷 刧 不 思 議

Hung She Sen Ju Hai                        Li Cie Pu She Yi

侍 多 千 億 佛                                    發 大 清 淨 願

She Tuo Chien Yi Fo                         Fa Ta Ching Cing Yüen

我 為 汝 略 說                                    聞 名 及 見 身

Wo Wei Ju Lüe Suo                          Wen Ming Ci Cien Sien

心 念 不 空 過                                    能 滅 諸 有 苦

Sin Nien Pu Khung Kuo                    Neng Mie Cu You Khu

假 使 興 害 意                                    推 落 大 火 坑

Cia She Sing Hai Yi                           Thuei Luo Ta Huo Kheng

念 彼 觀 音 力                                    火 坑 變 成 池

Nien Pi Kuan In Li                             Huo Kheng Pien Cheng Che

或 漂 流 巨 海                                    龍 魚 諸 鬼 難

Huo Phiau Liou Cü Hai                    Lung Yü Cu Kuei Nan

念 彼 觀 音 力                                    波 浪 不 能 沒

Nien Pi Kuan In Li                             Pho Lang Pu Neng Mo

或 在 須 彌 峰                                    為 人 所 推 墮

Huo Cai Sü Mi Fung                         Wei Jen Suo Thuei Tuo

念 彼 觀 音 力                                    如 日 虛 空 住

Nien Pi Kuan In Li                             Ju Je Sü Khung Cu

或 被 惡 人 逐                                    墮 落 金 剛 山

Huo Pei E Jen Cu                              Tuo Luo Cin Kang San

念 彼 觀 音 力                                    不 能 損 一 毛

Nien Pi Kuan In Li                             Pu Neng Sun Yi Mau

怨 賊 繞                                   各 執 刀 加 害

Huo Ce Yüen Cei Jau                        Ke Ce Tau Cia Hai

念 彼 觀 音 力                                    咸 即 起 慈 心

Nien Pi Kuan In Li                             Sien Ci Chi Che Sin

或 遭 王 難 苦                                    臨 刑 欲 壽 終

Huo Cau Wang Nan Khu                 Lin Sing Yü Sou Cung

念 彼 觀 音 力                                    刀 尋 段 段 壞

Nien Pi Kuan In Li                             Tau Sün Tuan Tuan Huai

或 囚 禁 枷 鎖                                    手 足 被 杻 械

Huo Chiou Cin Cia Suo                    Sou Cu Pei Chou Sie

念 彼 觀 音 力                                    釋 然 得 解 脫

Nien Pi Kuan In Li                             She Jan Te Cie Thuo

咒 詛 諸 毒 藥                                    所 欲 害 身 者

Cou Cu Cu Tu Yau                            Suo Yü Hai Sen Ce

念 彼 觀 音 力                                    還 著 於 本 人

Nien Pi Kuan In Li                             Huan Cuo Yü Pen Jen

或 遇 惡 羅                                    毒 龍 諸 鬼 等

Huo Yü E Luo Cha                            Tu Lung Cu Kuei Teng

念 彼 觀 音 力                                    時 悉 不 敢 告

Nien Pi Kuan In Li                             She Sip U Kan Hai

若 惡 獸 圍 繞                                    利 牙 爪 可 怖

Juo E Sou Wei Jau                            Li Ya Cau Khe Pu

念 彼 觀 音 力                                    疾 走 無 邊 方

Nien Pi Kuan In Li                             Ci Cou Wu Pien Fang

虻 蛇 及 蝮 蠍                                    氣 毒 煙 火 燃

Yüen Se Ci Fu Sie                              Chi Tu Yen Huo Jan

念 彼 觀 音 力                                    尋 聲 自 迴 去

Nien Pi Kuan In Li                             Sün Seng Ce Huei Chü

雲 雷 鼓 掣 電                                    降 雹 澍 大 雨

Yün Lei Ku Che Tien                         Ciang Pau Su Ta Yü

念 彼 觀 音 力                                    應 時 得 消 散

Nien Pi Kuan In Li                             Ing She Te Siau San

衆 生 被 困 厄                                    無 量 苦 逼 身

Cung Seng Pei Khun E                     Wu Liang Khu Pi Sen

觀 音 妙 智 力                                    能 救 世 間 苦

Kuan In Miau Ce Li                           Neng Ciou She Cien Khu

具 足 神 通 力                                    廣 修 智 方 便

Cü Cu Sent Hung Li                          Kuang Siou Ce Fang Pien

十 方 諸 國 土                                    無 剎 不 現 身

She Fang Cu Kuo Thu                       Wu Cha Pu Sien Sen

種 種 諸 惡 趣                                    地 獄 鬼 畜 生

Cung Cung Cu E Chü                       Ti Yü Kuei Chu Seng

生 老 病 死 苦                                    以 漸 悉 令 滅

Seng Lau Ping She Khu                    Yi Cien Si Ling Mie

眞 觀 清 淨 觀                                    廣 大 智 慧 觀

Cen Kuan Ching Cing Kuan             Kuang Ta Ce Huei Kuan

悲 觀 及 慈 觀                                    常 願 常 瞻 仰

Pei Kuan Ci Che Kuan                      Chang Yüen Chang Can Yang

無 垢 清 淨 光                                    慧 日 破 諸 暗

Wu Kou Ching Cing Kuang              Huei Je Pho Cu An

能 伏 災 風 火                                    普 明 照 世 間

Neng Fu Cai Fung Huo                     Phu Ming Cau She Cien

悲 體 戒 雷 震                                    慈 意 妙 大 雲

Pei Thi Cie Lei Cen                            Che Yi Miau Ta Yün

澍 甘 露 法 雨                                    滅 除 煩 惱 燄

Su Kan Lu Fa Yü                                Mie Chu Fan Nau Yen

諍 訟 經 官 處                                    怖 畏 軍 陣 中

Ceng Sung Cing Kuan Chu              Pu Wei Cün Cen Cung

念 彼 觀 音 力                                    眾 怨 悉 退 散

Nien Pi Kuan In Li                             Cung Yüen Si Thuei San

妙 音 觀 世 音                                    梵 音 海 潮 音

Miau In Kuan She In                         Fan In Hai Chau In

勝 彼 世 間 音                                    是 故 須 常 念

Seng Pi She Cien In                          She Ku Sü Chang Nien

念 念 勿 生 疑                                    觀 世 音 淨 聖

Nien Nien Wu Seng Yi                     Kuan She In Cing Seng

於 苦 惱 死 厄                                    能 爲 作 依 怙

Yü Khu Nau She E                             Neng Wei Cuo Yi Hu

具 一 切 功 德                                    慈 眼 視 眾 生

Cü Yi Chie Kung Te                           Che Yen She Cung Seng

福 聚 海 無 量                                    是 故 應 頂 禮

Fu Cü Hai Wu Liang                         She Ku Ing Ting Li

 

爾 時 持 地 菩 薩。 即 從 座 起。 前 白 佛 言。 世 尊。

Erl She Che Ti Phu Sa。 Ci Chung Cuo Chi。 Chien Pai Fo Yen。 She Cun

若 有 眾 生。 聞 是 觀 世 音 菩 薩 品。

Juo You Cung Seng。 Wen She Kuan She In Phu Sa Phin

自 在 之 業。 普 門 示 現 神 通 力 者。 當 知 是 人。

Ce Cai Ce Ye。 Phu Men She Sien Sen Thung Li Ce。Tang Ce She Jen

功 德 不 少。 佛 說 是 普 門 品 時。

Kung Te Pu Sau。 Fo Suo She Phu Men Phin She

眾 中 八 萬 四 千 眾 生。

Cung Cung Pa Wan She Chien Cung Seng

皆 發 無 等 等 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提 心。

Cie Fa Wu Teng Teng Ah Nou Tuo Luo San Miau San Phu Thi Sin

妙 法 蓮 華 經 觀 世 音 菩 薩 普 門 品

Miau Fa Lien Hua Cing Kuan She In Phu Sa Phu Men Phin。

唵。 嘛 呢 叭 彌 吽。 麻 曷 倪 牙 納。

Om。 Ma Ni Pa Mi Hung。 Ma He Ni Ya Na

積 都 特 巴 達。 積 特 些 納。

Ci Tu The Pa Ta。 Ci The Sie Na。

微 達 哩 葛。 薩 而 斡 而 塔。

Wei Ta Li Ke。 Sa Erl Wa Erl Tha。

卜 哩 悉 塔 葛。 納 補 囉 納。 納 卜 哩。

Pu Li Si Tha Ke。 Nap U La Na。 Na Pu Li

丟 忒 班 納。 捺 麻 嚧 吉。 說 囉 耶 莎 訶。

Tiou The Pan Na。 Na Ma Lu Ci。 Suo La Ye Suo He。

觀 世 音 誓 願 深

Kuan She In She Yüen Sen

度 生 悉 出 苦 輪

Tu Seng Si Chu Khu Lun

興 慈 運 悲 徧 塵。

Sing Che Yün Pei Pien Cha Chen

一 攝 入 普 門。

Yi Se Ju Phu Men

三 十 二 應 示 現 今。

San She Erl Ing She Sien Cin

畢 竟 令 證 佛 心。

Pi Cing Ling Ceng Fo Sin

常 念 恭 敬 觀 世 音。

Chang Nien Kung Cing Kuan She In

災 消 吉 慶 臨。

Cai Siau Ci Ching Lin

常 念 恭 敬 觀 世 音。

Chang Nien Kung Cing Kuan She In

災 消 吉 慶 臨。

Cai Siau Ci Ching Lin

觀 音 菩 薩 妙 難 酬

Kuan In Phu Sa Miau Nan Chou

清 淨 莊 嚴 累 劫 修。

Ching Cing Cuang Yen Lei Cie Siou

三 十 二 應 周 塵

San She Erl Ing Cou Chen Cha

百 千 萬  劫 化 閻 浮

Pai Chien Wan Cie Hua Yen Fu

瓶 中 甘  露 常 徧 灑

Phing Cung Kan Lu Chan Pien Sa

手 內 楊 枝 不 計 秋。

Sou Nei Yang Ce Pu Ci Chiou

千 處 祈 求 千 處 應

Cien Chu Chi Chiou Chien Chu Ing

苦 海 常 作 度 人 舟

Khu Hai Chang Cuo Tu Jen Cou

 

南 無 普 陀 山 琉 璃 世 界

Na Mo Phu Thuo San Liou Li She Cie

大 慈 大 悲 觀 世 音 菩 薩

Ta Che Ta Pei Kuan She In Phu Sa

南 無 觀 世 音 菩 薩

Na Mo Kuan She In Phu Sa

觀 音 菩 薩

Kuan In Phu Sa

南    無     觀      世   音   菩   薩
NA MO KUAN SHE IN PHU SA
南    無     觀      世   音   菩   薩
NA MO KUAN SHE IN PHU SA
南    無     觀      世   音   菩   薩
NA MO KUAN SHE IN PHU SA

南   無  大    勢   至    菩   薩
NA MO TA SHE CE PHU SA
南   無  大    勢   至    菩   薩
NA MO TA SHE CE PHU SA
南   無  大    勢   至    菩   薩
NA MO TA SHE CE PHU SA

南   無      清       淨     大   海      衆      菩   薩
NA MO CHING CING TA HAI CUNG PHU SA
南   無      清       淨     大   海      衆      菩   薩
NA MO CHING CING TA HAI CUNG PHU SA
南   無      清       淨     大   海      衆      菩   薩
NA MO CHING CING TA HAI CUNG PHU SA

南 無 過 去 正 法 明 如 來     

Na Mo Kuo Chü Ceng Fa Ming Ju Lai

現 前 觀 世 音 菩 薩

Sien Chien Kuan She In Phu Sa

成 妙 功 德。 具 大 慈 悲

Cheng Miau Kung Te。 Cü Ta Che Pei

於 一 身 心。 現 千 手 眼 。

Yü Yi Sen Sin。 Sien Chien Sou Yen

照 見 法 界。 護 持 眾 生。

Cau Cien Fa Cie。 Hu Che Cung Seng

令 發 廣 大 道 心

Ling Fa Kuang Ta Tau Sin

教 持 圓 滿 神 咒

Ciau Che Yüen Man Sen Cou

永 離 惡 道。 得 生 佛 前

Yung Li E Tau。 Te Seng Fo Chien

無 間 重 愆。 纏 身 惡 疾

Wu Cien Cung Chien。 Chan Sen E Ci

莫 能 救 濟。 悉 使 消 除

Mo Neng Ciou Ci。 Si She Siau Chu

三 味 辯 才。 現 生 求 願

San Mei Pien Chai。 Sien Seng Chiou Yüen

皆 令 果 逐。 決 定 無 疑

Cie Ling Kuo Suei。 Cüe Ting Wu Yi

能 使 速 獲 三 乘。 早 登 佛 地。

Neng She Su Huo San Seng。 Cau Teng Fo Ti

威 神 之 力。 歎 莫 能 窮

Wei Sen Ce Li。 Than Mo Neng Chiung

故 我 一 心。 歸 命 頂 禮

Ku Wo Yi Sin。 Kuei Ming Ting Li

十 方 三 世 一切 佛

She Fang San She Yi Chie Fo

一 切 菩 薩 摩 訶 薩

Yi Chie Phu Sa Mo He Sa

摩 訶 般 若 波 羅 蜜

Mo He Po Je Po Luo Mi

自         皈      依   佛         當        願        眾        生
CE       KUEI  YI  FO     TANG YÜEN CUNG SENG

             
體     解   大   道        發   無     上      心
            THI CIE  TA TAU      FA WU SANG SIN

自         皈       依   法          當        願        眾        生
CE        KUEI YI   FA      TANG YÜEN CUNG SENG

             深     入    經       藏            智     慧   如   海
             SEN JU CING CANG       CE HUEI JU HAI

自         皈      依    僧              當       願        眾       生
CE        KUEI YI SENG
      TANG YÜEN CUNG SENG
     
             統           理  大      眾         一    切     無   礙   
             THUNG LI  TA CUNG      YI CHIE WU  AI

              和     南       聖        眾
              HE NAN SENG CUNG

         愿           消                  诸        
         YÜEN SIAU SAN CANG CU FAN NAU
         愿        得   智   慧           明      
         YÜEN TE CE HUEI CEN MING LIAU

         普
                 罪             悉          
         PHU YÜEN CUEI CANG SHI SIAU CHU
 
         世       世        常        行     菩    萨   道
         SHE SHE CHANG SING PHU SA TAU

Share:

Ubah Filter Konten
Informasi

Silakan Masuk dengan menggunakan aplikasi Android/IOS